Marc Herrero

SAC-FiC Programa de Residències 2020

Tiempo añadido

Tiempo añadido és un projecte que planteja una deconstrucció de les estructures reglamentàries de el camp de futbol, una recerca d’escales il·legítimes i llocs amb possibilitats subjectives. Un temps extra on abordar nous espais de solidaritat i reflexió. Partint d’aquestes premisses, el projecte pretén establir un diàleg entre una sèrie de peces en format maqueta juntament amb sèries de dibuixos.